Polityka prywatności PL

Ta aplikacja gromadzi pewne dane osobowe swoich użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym poziomom ochrony. Dlatego niektórzy Użytkownicy korzystają z większej ochrony. Więcej informacji na temat kryteriów ochrony można znaleźć w sekcji dotyczącej zastosowania.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: imię; nazwisko; numer telefonu; adres; województwo; e-mail; kod pocztowy; miasto; pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane Osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkownika, automatycznie gromadzone podczas korzystania z tej Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje określone Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez żadnych konsekwencji dla dostępności Usługi lub jej działania.

Użytkownicy, którzy mogą mieć wątpliwości co do tego, które Dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z Administratorem Danych.
Ewentualne wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Metoda i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania
Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą instrumentów komputerowych i/lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych, mogą mieć dostęp do Danych. Aktualną listę Podmiotów Przetwarzających Dane można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, gdy zachodzi jeden z poniższych warunków:

Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu (“opt-out”) wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych podlega przepisom europejskim dotyczącym ochrony Danych Osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.

Zawsze jednak można zwrócić się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa, wymagane umową lub niezbędne do zawarcia umowy.

Lokalizacja

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

W przypadku wyższej ochrony Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej na mocy międzynarodowego prawa publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Administratora w celu ochrony Danych.

Jeśli dojdzie do jednego z opisanych powyżej transferów, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim pod danymi kontaktowymi podanymi na początku.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

W związku z tym:

Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem Danych a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
Dane osobowe gromadzone w celach związanych z uzasadnionym interesem Administratora Danych będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe dłużej do momentu cofnięcia takiej zgody. Ponadto Administrator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, usunięcia, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

Cele gromadzonych danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi Danych świadczenia Usług, a także w następujących celach: Kontakt z Użytkownikiem, Komentowanie treści, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Zarządzanie płatnościami, Remarketing i targetowanie behawioralne, Statystyka i Reklama.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i Danych Osobowych istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Komentowanie treści

Usługi komentowania umożliwiają Użytkownikom formułowanie i publikowanie własnych komentarzy na temat treści tej Aplikacji.
W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawić swoje komentarze anonimowo. W przypadku, gdy Dane Osobowe podane przez Użytkownika zawierają adres e-mail, może on zostać wykorzystany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
W przypadku zainstalowania usługi komentarzy dostarczanej przez strony trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentarzy, może ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których zainstalowana jest usługa komentarzy.

Bezpośrednio zarządzany system komentowania (ta aplikacja)

Ta aplikacja ma własny system komentowania treści.

Gromadzone dane osobowe: nazwisko; adres e-mail; imię; numer telefonu.

 

Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (niniejsza Aplikacja)

Użytkownik, wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, wyraża zgodę na wykorzystanie tych Danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, wyceny lub o innym charakterze wskazanym w nagłówku formularza.

Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy; miasto; nazwisko; e-mail; adres; imię; numer telefonu; województwo.

Lista mailingowa lub newsletter (niniejsza Aplikacja)

Rejestrując się do listy mailingowej lub newslettera, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym o charakterze komercyjnym i promocyjnym, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy; miasto; nazwisko; e-mail; adres; imię; numer telefonu; województwo.

Kontakt telefoniczny (ta aplikacja)

Z użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, można kontaktować się w celach handlowych lub promocyjnych związanych z tą Aplikacją, a także w celu realizacji zgłoszeń do pomocy technicznej.

Gromadzone dane osobowe: numer telefonu.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości


Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów dowolnego innego typu wykorzystywanych do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny wyświetlania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takie jak informacje o kliknięciach linków w wiadomościach.

Skebby (Skebby – Mobile Solution S.r.l.)

Skebby to usługa zarządzania kontaktami telefonicznymi i komunikacją świadczona przez Skebby – Mobile Solution S.r.l.

Gromadzone dane osobowe: numer telefonu.

Miejsce przetwarzania: Włochy– Privacy Policy.

Zarządzanie płatnościami

Usługi przetwarzania płatności umożliwiają tej Aplikacji przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób. Dane wykorzystywane do płatności są pozyskiwane bezpośrednio przez operatora żądanej usługi płatniczej bez przetwarzania ich w jakikolwiek sposób przez tę Aplikację.
Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie zaplanowanych wiadomości do Użytkownika, takich jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.

PayPal (Paypal)

PayPal to usługa płatnicza świadczona przez PayPal Inc., która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności online.

Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: patrz polityka prywatności Paypal

 – Privacy Policy.

Reklama

Tego rodzaju usługi umożliwiają wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamy, takich jak banery, również związanych z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki korzystania są określone poniżej.
Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji Użytkownika lub korzystać z techniki retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, wykrytych również poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Oprócz możliwości rezygnacji oferowanych przez poniższe usługi, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie z usługi strony trzeciej, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Bezpośredni marketing e-mailowy (DEM) (ta aplikacja)
Ta aplikacja wykorzystuje dane użytkownika do wysyłania propozycji o charakterze komercyjnym związanych z usługami i produktami dostarczanymi przez strony trzecie lub niezwiązanymi z produktem lub usługą dostarczaną przez tę aplikację.
Gromadzone dane osobowe: e-mail.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala tej Aplikacji i jej partnerom komunikować się, optymalizować i wyświetlać reklamy w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.
Działanie to odbywa się poprzez śledzenie Danych o użytkowaniu i wykorzystanie plików cookie, informacji, które są przekazywane partnerom, z którymi powiązane są działania remarketingowe i targetowanie behawioralne.

Oprócz możliwości rezygnacji oferowanych przez poniższe usługi, użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie z usług stron trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

Gromadzone dane osobowe: plik cookie; adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy – Opt Out. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Remarketing con Google Analytics (Google LLC)

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która łączy śledzenie wykonywane przez Google Analytics i jego pliki cookie z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie Doubleclick.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy – Opt Out. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Remarketing di Google Ads (Google LLC)

Google Ads Remarketing è un servizio di remarketing e behavioural targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di questa Applicazione alla rete pubblicitaria Google Ads e al cookie DoubleClick.

Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookie Google w celu dostosowania reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google.

Gromadzone dane osobowe: Cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA– Privacy Policy – Opt Out.Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extension to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która śledzi odwiedzających tę aplikację i umożliwia wybranym partnerom reklamowym wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w Internecie.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA– Privacy Policy – Opt Out. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

 

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowania Użytkownika.

Monitorowanie konwersji AdEspresso (Creative Web Srl)

AdEspresso Conversion Monitoring to usługa statystyczna świadczona przez Creative Web Srl, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami podejmowanymi w tej Aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Włochy – Privacy Policy.

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) (Facebook, Inc.)

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami podejmowanymi w tej Aplikacji. Piksel Facebooka monitoruje konwersje, które można przypisać do Facebook Ads, Instagram i Audience Network.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Śledzenie konwersji przez Google Ads (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa statystyczna świadczona przez Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: plik cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Śledzenie konwersji w usłudze Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Śledzenie konwersji Twitter Ads to usługa statystyczna świadczona przez Twitter, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Twittera z działaniami podejmowanymi w tej aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: plik cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy. Przystępujący do Tarczy Prywatności.

Śledzenie konwersji reklam Yahoo (Yahoo! Inc.)

Śledzenie konwersji reklam Yahoo to usługa statystyczna świadczona przez Yahoo! Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Yahoo z działaniami podejmowanymi w tej Aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Statystyki zbierane bezpośrednio (ta aplikacja)

Ta aplikacja korzysta z wewnętrznego systemu statystyk, który nie angażuje stron trzecich.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Więcej informacji na temat danych osobowych


Sprzedaż towarów i usług online

Gromadzone Dane Osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do przelewu lub innych dostarczonych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę aplikację zależą od używanego systemu płatności.

Prawa użytkownika
Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W przypadku nadrzędnej ochrony Użytkownik może korzystać ze wszystkich praw określonych poniżej. W każdym innym przypadku Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, aby dowiedzieć się, które prawa mają zastosowanie w jego przypadku i jak z nich skorzystać.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
Dostęp do swoich Danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
weryfikacji i żądania sprostowania. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.
uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż ich zachowanie.
uzyskać usunięcie lub usunięcie swoich Danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Administratora Danych.
otrzymania swoich Danych lub przekazania ich innemu administratorowi danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której stroną jest Użytkownik lub związanych z nią środków umownych.
Złożenie skargi. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub podjąć kroki prawne.
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu
Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Użytkownicy są informowani, że jeśli ich Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza Dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownicy mogą skierować wniosek na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

Zastosowanie wyższego poziomu ochrony
Chociaż większość postanowień niniejszego dokumentu ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, niektóre z nich wyraźnie podlegają wyższemu poziomowi ochrony przetwarzania Danych Osobowych.

Ten wyższy poziom ochrony jest zawsze gwarantowany podczas przetwarzania:

jest wykonywana przez Administratora Danych z siedzibą w UE; lub
dotyczy Danych Osobowych Użytkowników znajdujących się w UE i ma związek z oferowaniem tym Użytkownikom towarów lub usług odpłatnie lub nieodpłatnie; lub
dotyczy Danych Osobowych Użytkowników znajdujących się w UE i umożliwia Administratorowi Danych monitorowanie zachowania takich Użytkowników w zakresie, w jakim takie zachowanie ma miejsce w UE.
Polityka plików cookie
Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej i wyświetlić szczegółowe informacje, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dalsze informacje na temat przetwarzania
Obrona prawna
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w postępowaniu sądowym lub w fazie przygotowawczej takiego postępowania w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów publicznych.

Konkretne ujawnienia
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych

Osobiste.


Dzienniki systemowe i konserwacja
Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje niezawarte w niniejszej polityce
O dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można zwrócić się w dowolnym momencie do Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania “Nie śledź”
Ta aplikacja nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy używane usługi stron trzecich je obsługują, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując użytkowników na tej stronie i, jeśli to możliwe, w tej aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych przechowywanych przez administratora danych . Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Osobiste.


Dzienniki systemowe i konserwacja
Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje niezawarte w niniejszej polityce
O dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można zwrócić się w dowolnym momencie do Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania “Nie śledź”
Ta aplikacja nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy używane usługi stron trzecich je obsługują, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując użytkowników na tej stronie i, jeśli to możliwe, w tej aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych przechowywanych przez administratora danych . Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne
Dane osobowe (lub Dane)
Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania
), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (np. długość czasu spędzonego na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Odniesienia prawne
Niniejsza Polityka prywatności została opracowana na podstawie wielu rozporządzeń prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

Ta strona nie jest częścią serwisu Facebook ani Facebook Inc. Ponadto, ta strona NIE jest w żaden sposób wspierana przez Facebook. FACEBOOK jest znakiem towarowym firmy FACEBOOK, Inc. Zdjęcia produktów na tej stronie sprzedaży służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Dlatego otrzymany produkt i wszelkie prezenty mogą się różnić w zależności od dostępności zapasów. Ta strona zawiera markowe produkty, które mają wszystkie niezbędne pozwolenia na wykorzystanie do celów promocyjnych. Ta strona promuje produkty sprzedawane za pośrednictwem systemu partnerskiego, a produkty na tej stronie są promowane przez naszą stronę w zamian za prowizję.

©2023 Checkoutbliss. Wszelkie prawa zastrzeżone.